Składki członkowskie

Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące opłacania składki członkowskiej.

Począwszy od 1 lutego 2014 r. składka członkowska wynosi:
80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, przy czym obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” (złożył w tej sprawie wniosek z chwilą ukończenia 70 lat i zawiadomił o zawieszeniu wykonywania zawodu) jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”. Szczegóły

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. co oznacza, że składkę na nowych zasadach należy opłacać już 20 marca br. (za luty 2014 r.).

Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz o umorzeniu naliczonych składek członkowskich.


  • Składka członkowska od 1 lutego 2014 r. wynosi 80 zł miesięcznie.
  • Zwolnienie z opłacania składek członkowskich dotyczy doradców podatkowych „seniorów” (na ich wniosek).
  • KRDP może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umorzeniu naliczonych składek.
  • Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


UWAGA!
Składki mogą być regulowane poprzez polecenie zapłaty oraz za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP (moduł płatności on–line). Aby skorzystać z opcji polecenia zapłaty, należy wypełnić wniosek zawierający zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego i przekazać go do Biura KIDP. Formularz polecenia zapłaty należy wypełnić w mDoradcy, w zakładce „Wnioski”, a następnie wydrukowany, przesłać do Biura KIDP w Warszawie. Osobom korzystającym z polecenia zapłaty przypominamy o zmianie kwoty składki na 80 zł! Aktualna pozostaje również możliwość regulowania należności, przy wykorzystaniu tradycyjnych przelewów bankowych oraz karty płatniczej za pośrednictwem modułu „Płatności on–line”, znajdującego się w serwisie internetowym KIDP.


Doradca podatkowy jest zobowiązany do uiszczenia składek na indywidualny numer konta do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Regularne opłacanie składek członkowskich umożliwia obniżenie opłat za udział w szkoleniach organizowanych przez Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Informacje o indywidualnych numerach kont bankowych można uzyskać w Biurze Pomorskiego Oddziału KIDP.


akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x