Uchwała w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017

Uchwała nr 46/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 
z dnia 12 stycznia 2014 r.

w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych 
dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:


§ 1.

1. IV Krajowy Zjazd Doradców podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych IV kadencji do stworzenia strategii działań komunikacyjnych z uwzględnieniem koncepcji działań, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Środki na finansowanie realizacji strategii działań komunikacyjnych, o której mowa w ust. 1 pochodzić będą ze środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, przekazanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych przez Ministra Finansów, w kwocie nieprzekraczającej 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 
3. IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do corocznego, w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego, publikowania szczegółowego sprawozdania z wydatkowania środków na realizację strategii, o której mowa w ust. 1.  

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x