Uchwała w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 94/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych tworzy fundusz celowy Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwany Funduszem restrukturyzacyjnym (dalej: Fundusz), stanowiący rezerwę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
2. W rozumieniu niniejszego dokumentu, jednostkami organizacyjnymi Izby są organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby.

§ 2

Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Radę Funduszu, w skład której wchodzą: Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w liczbie nie większej niż 16 osób (słownie szesnaście) oraz Przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP lub osoby upoważnione przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

§ 3

Na utworzenie Funduszu przeznacza się środki z Funduszu KIDP w części utworzonej z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2002:
- do kwoty nie wyżej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych, przekazanych Izbie przez Ministra Finansów, pochodzących z pobranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, oraz 
- do kwoty nie wyżej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

§ 4

1. Rada Funduszu podejmuje uchwały dotyczące przyznania jednostkom organizacyjnym Izby świadczeń z Funduszu, wysokości tych świadczeń oraz ich przeznaczenie.
2. Rada Funduszu podejmuje decyzje podczas posiedzenia tego gremium, większością 2/3 głosów członków, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
3. Szczegółowy Regulamin korzystania ze środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu dla jednostek organizacyjnych Izby uchwala Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

§ 5

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do opracowania i przyjęcia, w terminie do 30 czerwca 2018 r. Regulaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x